האם מעסיק יכול לחייב את העובד להיבדק אצל רופא כאשר קיים חשד לגבי האישור הרפואי?

האם מעסיק יכול לחייב את העובד להיבדק אצל רופא כאשר קיים חשד לגבי האישור הרפואי?

שאלה:

האם מעסיק יכול לחייב עובד להיבדק אצל רופא כאשר קיים חשד לגבי האישור הרפואי?

תשובה:

בתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), התשל"ז-1976 נקבע בסעיף 2(ג) כי "התעורר ספק אצל המעביד לגבי תוכן של תעודת מחלה שלא ניתנה לפי תקנת-משנה (ב), הוא רשאי להעמיד את העובד לבדיקה רפואית ועל העובד להיענות להזמנת המעביד ולהיבדק." 

תקנת משנה 2(ב) קובעת "עובד החבר בקופת חולים ימציא תעודת מחלה מאת קופת חולים או המאושרת מטעמה, שבה מצויינים הפרטים כאמור בתקנת-משנה (א)."

הפרטים שחייבים להיות מצויינים באישור המחלה הם:

(1)    שם החולה ומספר זהותו

 (2)    התקופה שבה לא היה העובד מסוגל לעבודה עקב מחלה, ואם עדיין אינו מסוגל לחזור לעבודה, התקופה המשוערת שבה לא היה מסוגל לעבודה

 (3)    שם הרופא ומענו

 (4)    תאריך הוצאת התעודה.


בעבר אישור המחלה צריך היה לכלול גם את אבחון המחלה אך ביום 16.7.2015 פורסם ברשומות תיקון לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), התשל"ז-1976. התיקון מחק את ההוראה לפיה תעודת המחלה צריכה להחיל את אבחון המחלה. בנוסף, התיקון קובע סעיף שמירת דינים (סעיף 4א), לפיו "אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין או הסכם הקשורות למסירת אישורי מחלה על ידי העובד או בחינת אי–כושרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע את עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי". עוד נקבע, תחילתן של תקנות אלה 120 ימים מיום פרסומן.

מהאמור עולה, כי גם כאשר המעסיק אינו מאמין לאישור המחלה שהגיש העובד, המעסיק לא יכול להעמיד את העובד לבדיקה רפואית מטעמו במקרה שהעובד מציג אישור מחלה מאת קופת החולים או מאושר מטעמה, ומופיעים בו הפרטים שצויינו.
במקרה אחר, שבו אישור המחלה אינו מאת קופת החולים ואינו מאושר מטעמה, או במקרה שהפרטים הנדרשים אינם מופיעים באישור, המעסיק יכול להעמיד את העובד לבדיקה רפואית מטעמו.

 


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

שעות עבודה ומנוחה לבני נוער קרא עוד ...
יום העצמאות- היעדרות ועבודה קרא עוד ...
שינוי חד צדדי בתנאי ההעסקה- סקירה מקצועית קרא עוד ...
זכאות לפיצויים בעובד עונתי שלא הובטחה לו עבודה רצופה קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST