תנאי השימוש

תנאי שימוש באתר חשב עבודה www.heshevavoda.co.il וכן www.heshevavoda.com

 

ברוכים הבאים לאתר חשב עבודה (להלן: "האתר"), מבית חשב מערכות מידע (2012) בע"מ (להלן :"חשב")

שים לב! בטרם השימוש באתר עליך לקרוא תנאים אלו בעיון, השימוש באתר כפוף לאמור בתנאי השימוש, ומעיד על הסכמתך לתנאי השימוש.

תוכן תנאי השימוש נערכו בלשון זכר, אך הם מיועדים ופונים לגברים ונשים כאחד.

1.         זכות השימוש וזכות הגישה לאתרינו

1.1        השימוש באתר חופשי בחלקו ומוגבל בחלקו למנויים בלבד.

1.2        השימוש במקומות המוגבלים למנויים בלבד באתר (להלן: "מסכים ו/או מסמכים ו/או השירותים
            המוגבלים"
), מותר אך ורק למי שקיבל הרשאה וסיסמת כניסה מחשב (להלן: "המנוי" ו/או
            "המשתמש"), ומוגבל לתנאי ההרשאה שרכש המנוי מחשב.

1.3        סיסמת הכניסה שניתנה מחשב הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או שימוש קבוצתי, אלא אם
            ניתנה הרשאה מפורשת  בכתב מחשב.

1.4        המנוי אינו רשאי להרשות שימוש בשירותים המוגבלים ו/או במידע שהופק מהמסכים המוגבלים לאחר, בתמורה או שלא בתמורה, ללא הרשאה אחרת ובכתב מחשב.

1.5.       חל איסור מוחלט לעשות שימוש מסחרי במידע המצוי באתר ו/או שימוש לצורך יצירת מאגרי מידע,
            אלקטרונים ו/או מודפסים ו/או אחרים, מתן שירותי מידע מסחריים וכדו'. כמו כן, המשתמש באתר
            אינו רשאי להפיץ את המידע המופיע בו, בתפוצה רחבה.

1.6.       חשב שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף שירותים ו/או נושאי עניין חדשים באתר ו/או
            להפסיק שירותים מסוימים באתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.7        למען הסר ספק יובהר כי דמי המנוי המשולמים לחשב מהווים תשלום בגין ההרשאה להיכנס לאתר
            ולעשות בו שימוש בשירותים הנרכשים, כמפורט לעיל, ואינם מקנים למנוי זכויות נוספות כלשהן
            באתר ו/או בתכנים המופיעים בו.

1.8       חשב רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש באתר החברה ו/או בשירותיה אם לא יעמוד
            במי
מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את חשב, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או
            מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד
            והוצאות משפט –  וזאת עקב הפרת תנאי שימוש אלה
.

2.         זכות יוצרים –

2.1        זכויות היוצרים ושאר הזכויות הקנייניות לגבי האתר והמידע המופיע בו, לרבות עיצובו, תוכנה, קוד
            מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר המופיעים בו, הינם בבעלותה הבלעדית של חשב והם
            מוגנים באמצעות חוק זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וכל דין רלבנטי אחר.
            למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולכל דין, ויובהר מיד כי אין
            הכוונה לשימוש מסחרי.

2.2        למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל,
            לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי
            אחר, בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת של בעלי הזכויות בתכנים ו/או בקבצים ו/או
            ביישומים ו/או בטקסטים, לפי העניין בכתב ומראש
.

 

 

3.         קישורים –

3.1        במסגרת השימוש באתר ולנוחיות המשתמשים מאפשרת חשב קישורים לאתרים שונים, אשר
            עשויים לעניין את המשתמש. 

3.2        ויובהר כי חשב אינה אחראית לתוכן האתרים שקיימים אליהם קישורים באתר, ולטיב השירות
            הניתן בהם, והיא לא תישא באחריות כלשהי בקשר לאתרים אלו. אין לראות בקישורים הקיימים
            באתר המלצה לשימוש בהם והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד והכניסה לאתרים אלה
            והגלישה בהם באחריותו בלעדית של המשתמש .

4.         עמדת מידע  אישי

 

4.1        במסגרת השימוש באתר יוכלו המנויים בלבד לשומר מידע אישי לנוחיותם בשרתי חשב, ובכלל זה

            אפשרות לשמור שאילתות נבחרות, שאילתות אחרונות, מסמכים בספריות אישיות, משלוחים של
            תקצירים והודעות על-פי נושאים בבחירת המשתמש וכיו"ב.

4.2        למען הסר ספק מובהר, כי השרות ניתן לנוחיות המנוי וכי לחשב לא תהיה כל אחריות לשמירה וגיבוי
            השאילתות ו/או המידע האישי ו/או נתוני הלקוח. שמירה וגיבוי של מסמכים ו/או כל מידע המופק
            באתר  הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש הן בתקופת המנוי והן לאחריה ולמשתמש ו/או למנוי
            מוותר בזו באופן בלתי חוזר על טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי חשב אי שמירה ו/או מחיקה של
            נתונים כאמור

4.3        עוד מובהר, כי בסיום ההתקשרות ו/או בסיום תקופת המנוי נתונים אלה יחסמו ולא יהיה למנוי כל
            אפשרות לגשת למידע זה אשר שמור כאמור בשרתי חשב ללא חידוש המנוי.

5.         הפנית שאלות– באמצעות אתר און ליין ו/או פקס ו/או פניה טלפונית

5.1        במסגרת השירותים שמספקת חשב קיימת אפשרות למינויים בלבד להפניית שאלות וקבלת תשובות
            באמצעות אתר חשב און ליין, פניות טלפוניות ובפקס. חשב אינה מתחייבת למתן תשובות בערוצים
            אלו במועד קובע והיא רשאית לשנות את              משך התגובה בהתאם לצרכיה ומבלי שלמשתמש תהיה כל
            טענה בעניין. כמו כן חשב רשאית להשיב שאין בידיעתה ו/או בסמכותה ו/או ביכולתה להשיב על
            שאלה מסוימת וזאת מבלי שהיא מפרה את תנאי ההתקשרות עם המנוי.

5.2        למען הסר ספק מובהר כי התשובות לשאלות המופנות לחשב אינן מהוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
            ליעוץ משפטי וכן אינן מהוות טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי ו/או מקצועי או אחר.
            הסתמכות על התשובות לשאלות הינה באחריות המשתמש בלבד 

5.3        מובהר ומודגש כי חשב אינה אחראית בצורה כלשהי, ישריה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד ו/או
            אובדן (כולל צד ג') ו/או הוצאה ישירה ו/או עקיפה הנובעת מהסתמכות על תשובות לשאלות ו/או כל
            מידע אחר שנמסר במסגרת התשובות ובפרט תוכן התשובות הניתנות באמצעותה הכפופה גם
            לאפשרות של טעות ו/או פגם הנובע מסיבות טכניות ו/או שאינן בשליטת חשב ו/או מכל סיבה אחרת
,
            ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד חשב בעניין.            

6.         אחריות –   

6.1        המידע באתר מופיע כמו שהוא "AS IS")) וללא כל התחייבות מצד חשב ועל המשתמש חלה החובה
            לבדוק את תקינותו ו/או לאמת את נכונותו. מובהר ומוסכם כי חשב אינה אחראית בצורה כלשהי
            לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות מכל סוג, במידע שמופיע באתר והמשתמש מוותר בזאת על כל
            טענה ו/או תביעה בעניין זה כנגד חשב.

6.2        המידע והתוכן המופיעים באתר, ובכלל זה מאמרים ודעות, משקפים ומבטאים את דעת הכותבים
            בלבד, וחשב לא תישא באחריות בגין האמור בהם והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה
            כנגד חשב בעניין זה.

6.3        השימוש במידע המצוי באתר אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ ו/או טיפול משפטי, מקצועי ו/או אחר,
            והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד. אין לעשות שימוש במידע באתר ללא הפעלת
            שיקול דעת מקצועי ובלא בדיקה של המידע.

6.4        עיון בתכני האתר אינו מהווה תחליף לעיון ואימות המידע כפי שמופיע בפרסומיים רשמיים. במידה
            וקיימת סתירה בין המידע /תכנים המצויים באתר לבין פרסומים רשמיים, הפרסום הרשמי הוא
            הקובע ועליו יש להסתמך.

6.5        חשב אינה מתחייבת כלל כי האתר ו/או השימוש בו, עונים או יענו על צורך כלשהו של
            המשתמש, והיא לא תישא באחריות להתאמת המידע לצרכי המשתמש.

6.6        חשב עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק, ולצמצם את מספר הטעויות ו/או
השגיאות עד למינימום, יחד עם זאת ברור כי אין מאגר אשר נקי משגיאות ו/או שיבושים וחשב אינה מתחייבת כי לא יהיו שגיאות ו/או שיבושים ולפיכך היא לא תחשב לאחראית לנכונות התוכן ולמידע באתר ולא תהיה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, הנובע משימוש באתר ו/או בתכניו ו/או הנובע מאי יכולת להשתמש באתר מכל סיבה שהיא ו/או תוכן תשובות שניתן על ידי מנהלי ו/או מחלקות האתר שניתנות במסגרת שירותי האתר השונים.  כמו כן, חשב לא תישא באחריות בגין נזקי תוכנה ונזקים אחרים אם יגרמו כתוצאה מהשימוש באתר. לאור האמור מובהר ומוסכם כי בשימוש המידע המופיע באתר והשימוש בו הינם באחריותו הבלעדית  של המשתמש. 

6.7        מובהר ומוסכם כי, בכל מקרה גבול האחריות, ככל שתוכח אחריות כלשהי כנגד חשב בכפוף לתנאי
            השימוש באתר, כי יש לשפות את משתמש [מנוי בלבד], בגין השימוש באתר בתקופת המנוי בלבד, הרי
            שהשיפוי ו/או הפיצוי מוגבל לסכום אשר שילם המנוי בפועל כדמי מנוי לשירות הספציפי והוא מוגבל
            עד לתקרה של 3 חודשי מנוי בלבד. מעבר לכך אין לחשב כל אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או
            אחרים בגין השימוש באתר. מובהר כי גם הודעה לחשב כי קיימת אפשרות לגרימת נזק מכל סוג
            שהוא לא תרחיב את אחריות חשב מעבר להשבה של הסכום ששולם בפועל עבור השימוש באתר
            ובהתאם לאמור לעיל והמשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה כנגד חשב
            ומתחייב לפצות את חשב בגין הוצאות משפטיות ככל שיגרור אותה להליך כלשהו שלא בהתאם
            לאמור בסעיף זה.  

6.8        מובהר כי האתר והשירותים הניתנים בו, נסמכים רובם ככולם על ספקים ו/או מפעילים חיצוניים
            ובהתאם לכך ככל שתהיה תקלה בשרות ו/או שיופסקו מסיבה כלשהי השירותים עליהם נסמכת חשב,
            יופסקו בהתאמה גם השירותים שמעניקה חשב למשתמש, וכי הוא מוותר בזאת באופן שאינו ניתן
            לביטול, על כל טענה ו/או תביעה ביחס לכל נזק ככל שיגרם לו, בין במישרין ובין בעקיפין כלפי חשב
            ו/או צד ג' לרבות ספקים חיצוניים ו/או נותני שירות לחשב. 

6.9        המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מוותר בזאת באופן שאינו ניתן לביטול, על כל טענה ו/או תביעה
            הקשורה בכשל באספקת השירות אשר אינו תלוי בחשב ובפרט טענות ביחס לאובדן רווחים ו/או
            גרימת נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או בגין הפרת ההסכם כתוצאה מתקלה במתן השירות בעקבות
            כשל אצל ספקים חיצוניים שאינם בשליטת חשב ו/או הפסקת השירות על ידי חשב כתוצאה מהפסקת
            השירותים על ידי הספקים החיצוניים.

7.         הצהרת פרטיות –

7.1        חשב מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר ו/או
            צרכיה הפנימיים כל זאת ותוך שמירה מירבית על פרטיותם של המשתמשים ו/או הפונים. יחד עם

            זאת, חשב שומרת על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה
            לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו, והכל בכפוף לאמור בכל דין ו/או צו ו/או הוראת
            הרשויות המוסמכות.

7.2        הפרטים שנמסרו בעת רישום המנוי לאתר, במהלך תקופת המנוי או שנאספו בעת השימוש באתר,
            כאמור לעיל, נשמרים ע"י חשב במאגר מידע רשום, ככל שיהיה צורך בכך בהתאם לדרישות החוק.

7.3        חשב תעשה כל מאמץ סביר כדי להגן על פרטים אלו ועל פרטיותו של המשתמש, ואולם, חשוב
            להבהיר כי לא ניתן להבטיח הגנה מלאה על  פרטים אלו. לאור האמור, המשתמש פוטר בזה את חשב
            ו/או את עובדיה ו/או מי מטעמם מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם
            למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלה
.

7.4        חשב מתחייבת לא למכור, להעביר או לשתף את המידע לצד ג' לצורכי שיווק.

7.5        לצורך רישום לאתר וכתנאי לרישום לאתר וקבלת שירותים , יספק המשתמש לחשב מידע אישי כגון:
            שם מלא, כתובת , דואר אלקטרוני, טלפונים וכו'. בנוסף במהלך השימוש באתר ישמר בידי חשב מידע
            אודות המשתמש ביחס לכמות הפניות לאתר, סוג הפניות לאתר ו/או סוגי חיפושים שאלות שביצע
            באתר, ומידע טכני נוסף כמו נתוני מערכת הפעלה, גרסת תוכנה ודפדפן וכו' . חשב רשאית לשמור
            מידע זה אודות המשתמש גם לאחר סיום ההתקשרות וללא כל הגבלת זמן.

            מסירת הפרטים כאמור בסעיף 7.4 מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות, עדכונים , דברי
            דואר, דואר אלקטרוני ,מידע פרסומי אודות כנסים השתלמויות ופעילויות שעורכת חשב ו/או
            שותפה בהם בכל תחומי עיסוקה ו/או תכנים מקצועי ו/או כל מידע רלוונטי אחר אשר עשוי  לעניין
            את המשתמש. חשב מבקשת להבהיר כי הנך רשאי, בכל עת, להסיר את עצמך מרשימת התפוצה
            על ידי לחיצה על הקישור להסרה המופיע בתחתית ההודעה הנשלחת על ידי
שליחת מייל לכתובת  
            המופיעה מעלה/מטה, הודעה זו תופיע בכל בתחתית כל דיוור ותאפשר התנתקותך מהדיור .

בנוסף אין באמור בסעיף זה, כל התחייבות מצד חשב להיקף ו/או אופן הדיוור הנ"ל והוא נתון
            לשיקול דעתה הבלעדי ולמנוי לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ביחס לדיוור המופץ על ידי חשב. 

8          כללי –  

8.1        המשתמש מצהיר ומתחייב כי השימוש באתר ו/או במערכת חשב, הינו למטרות חוקיות בלבד
            ומתחייב לנהוג במערכות באופן סביר ולא לגרום לשיבושים בפעילות האתר במזיד, וכן להישמע לכל
            הוראות והנחיות חשב ביחס לתפעול והשימוש באתר.

8.2        על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע
            מהשימוש באתר ו/או מהסכם זה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב והמרכז בישראל
.

8.3        כל התחייבות של חשב כאמור לעיל בהסכם זה יחול על חשב אך ורק בתקופת המנוי.

8.4        גורם אשר יעשה שימוש שאינו מורשה באתר ו/או יסב לחשב נזקים בגין שימוש לא מורשה ו/או
            משתמש אשר יפר תנאי שימוש ו/או הוראות חשב ביחס לשימוש באתר,  חשוף להגשת תביעה על ידי
            חשב בגין כל נזק ישגרם לה ו/או למערכות האתר.

8.5        חשב שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.

 

חשב מאחלת לכל המשתמשים והגולשים שימוש מהנה ויעיל ושמחה לעמוד לרשותכם בכל עת ובכל שאלה  

X
X

חדשות ועדכונים

לכל החדשות

נתונים כללים במשק

שכר ממוצע במשק
- סעיף 2 לחוק
11,870 ש"ח
יום הבראה -
מגזר פרטי
418 ש"ח
יום הבראה -
מגזר הציבורי
471.4 ש"ח
שכר המינימום
5,571.75
ריבית הפריים
6.25%
מדד המחירים
לצרכן
105.4
תקרת החזר
נסיעות ליום
22.6 ש"ח

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST

תפריט נגישות