שעת היעדרות בתשלום מחמת היות בן הזוג במילואים

שעת היעדרות בתשלום מחמת היות בן הזוג במילואים

ביום 3.7.2017 פורסם תיקון מס' 58 לחוק עבודת נשים, שקובע את הזכות של עובדת להיעדר שעה אחת ביום ללא ניכוי מהשכר, ובנוסף על הפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים, בתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:

(1) תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת מחמישה ימים רצופים

(2) לעובדת ילד שטרם מלאו לו 13 שנים הנמצא עמה

(3) העובדת מועסקת במשרה מלאה לפי הנהוג במקום עבודתה

(4) העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש הזכות לפי פסקה זו והציגה לפניו אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה.

החוק מציין כי לא תוכל להיות חפיפה בין זכות זו לבין הזכות החוקית לשעת הורות (שעת הנקה) לפי חוק עבודת נשים, או בין זכות זו לבין זכות לשעת הורות שנובעת מהסדרים אחרים למשל לפי הנהוג במקום עבודתה בעניין שעת הורות או בעניין קיצור שעות עבודתה בשל הורות. כלומר, כאשר עובדת נעדרת מעבודתה בשל מימוש הזכות החוקית או הנהוגה לשעת הורות, העובדת לא תהיה זכאית להיעדרות בתשלום גם לפי זכות זו של היעדרות מחמת היות בן הזוג במילואים.

אם העובדת זכאית, כפי הנהוג במקום עבודתה לגבי קיצור שעות עבודתה בשל הורות, להיעדר מעבודתה פחות משעה אחת ביום, אזי שעת המילואים שהיא תהיה זכאית לה, תהיה ביתרת הזמן שבין ההסדר הנהוג במקום עבודתה כאמור, ובין שעה אחת.

החוק מציין כי זכות זו תחול גם על עובד שבת זוגו שוהה בשירות מילואים, בשינויים המחויבים.

החוק מחריג את זכות זו וקובע כי על אף האמור, רשאי ראש רשות ביטחון, בהחלטה מנומקת בכתב, לקבוע כי הוראות זכות זו לא יחולו על חלק מעובדי אותה הרשות, בשל צורך מבצעי חיוני. החלטה כאמור תעמוד בתוקפה לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים ויהיה ניתן להאריכה בתקופות נוספות שלא יעלו על שבעה ימים כל אחת. לעניין זה, "רשות ביטחון" – שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר או הרשות הארצית לכבאות והצלה.

לפי האמור בדברי ההסבר, מטרת תיקון החוק היא לסייע לנשים בתקופה שבה בני זוגן משרתים במילואים, תקופה שבה הן נאלצות לשאת לבדן בנטל הטיפול במשפחה בכל תקופת המילואים, נוסף על חובותיהן במקום עבודתן. לא אחת הן נאלצות להיעדר מהעבודה בשל הצורך לטפל בילדים ולדאוג להגעתם למסגרות שהם שוהים בהן ובחזרה.


לתיקון- לחץ כאן


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

טבלה מסכמת צבירת זכויות בתקופות של אי עבודה קרא עוד ...
הגבלות פיטורים- סקירה מקצועית קרא עוד ...
חובות מעסיק למניעת הטרדה מינית- סקירה מקצועית קרא עוד ...
שעת היעדרות בתשלום מחמת היות בן הזוג במילואים קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST