מעסיק רשאי להגביל עובד מלעבוד בעבודה נוספת במקביל לעבודתו

מעסיק רשאי להגביל עובד מלעבוד בעבודה נוספת במקביל לעבודתו

ע"ע 35815-07-18 צוריאל חזי נ' מגן דוד אדום בישראל

ערכאה: בית הדין הארצי לעבודה

ניתן ביום: 7.3.2019

עובדות המקרה

העובד הועסק במד"א כפראמדיק עד שפוטר. לעובד היתה קביעות כפראמדיק באזור ירושלים. במהלך שנות עבודתו, למד העובד וסיים לימודי תואר ראשון במשפטים. במקביל לעבודתו במד"א, התמחה העובד במשרד עורכי דין, לאחר שביקש וקיבל אישור לכך. לאחר קבלת רישיון עריכת הדין החל העובד לעסוק במקצוע עריכת הדין במקביל לעבודתו במד"א כפראמדיק.

הסכם קיבוצי מיוחד החל במד"א קובע כי "על עובד קבוע אסורה עבודה נוספת בשכר מחוץ למקום עבודתו הקבוע במוסד, אלא אם המליץ ועד העובדים בפני ההנהלה וזאת אישרה". העובד התבקש, מספר פעמים, להגיש בקשה להיתר עבודה נוספת בהתאם לנוהלים. משהעובד לא הגיש בקשה כאמור, הוא זומן לוועדת משמעת מקומית, אשר החליטה כי העובד יועסק בתחנת ירושלים בלבד, ונתנה לו הזדמנות נוספת להגיש בקשה להיתר עבודה פרטית, תוך שהבהירה שאם לא יגיש עד למועד שנקבע בקשה תתכנס הוועדה לקבלת החלטות נוספות בעניינו. העובד הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה לצו האוסר שינוי בתנאי העסקתו ובגדרה טען, בין היתר, כי מעסיק אינו מוסמך לאסור על עובד מלעבוד בעבודה נוספת ולדרוש ממנו להגיש בקשה להיתר לעבודה נוספת. העובד טען כי החלטת וועדת המשמעת המקומית מנוגדת להסכם העבודה ויסודה בהתנכלות על רקע התביעות שהגיש נגד מד"א. ניסיונו של בית הדין האזורי לקדם הסכמות בין הצדדים, לא צלח וועדת המשמעת המקומית של מד"א החליטה פה אחד על פיטורי העובד. בקשתו של העובד לקבלת סעד זמני האוסר את הפיטורים נדחתה ומכאן הערעור.

דיון והכרעה

בית הדין הארצי קיבל את עמדת בית הדין האזורי וקבע כי לא נפל פגם בהוראת ההסכם הקיבוצי ובנוהל הדורש מהעובד להסדיר את עיסוקו כעו"ד פרטי במסגרת בקשה להיתר. דרישה של מעסיק לקבוע איסור על עבודה נוספת היא פגיעה בזכותו החוקתית של העובד לחופש העיסוק, אולם זכותו של העובד לחופש העיסוק אינה הזכות היחידה שיש להתחשב בה, ולא כל פגיעה בזכות יסוד הינה פגיעה שאינה כדין. הזכות לחופש העיסוק אינה מוחלטת, וניתן להגבילה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק יסוד חופש העיסוק. מידת ההגנה הניתנת לזכות לחופש העיסוק תיקבע לפי תוצאת איזון בין הזכויות והערכים המתנגשים.

במסגרת יחסי עבודה, הזכות לחופש העיסוק כפופה לאיזון עם זכויות אחרות הנובעות מהזכות לכבוד, הזכות לאוטונומיה אישית, הזכות לקניין, הזכות לפרטיות והזכות לכיבוד ההתקשרות חוזית בין הצדדים לאור עקרון חופש החוזים. באשר לאינטרסים הלגיטימיים להגבלת חופש העיסוק של העובד, נקבע כי במסגרת יחסי עובד מעביד, חופש העיסוק של המעסיק הינו זכות תת-חוקתית הכוללת את הזכות לקבוע את התנאים שעל פיהם ובמסגרתם יתנהל העסק שלו. זאת בנוסף לפררוגטיבה הניהולית של המעסיק והזכות לחופש התקשרות. חופש העיסוק של המעביד כולל גם את החופש שלא להעסיק. המעביד אינו חייב להעסיק את העובד בכל מחיר וללא תנאי, ורשאי הוא להגביל את היקף העסקתו של עובד מעובדיו, ובלבד שהדבר נעשה משיקולים עניינים, בסבירות ובאופן שוויוני. עוד נקבע שהיקף האינטרסים הלגיטימיים המוכרים של מעסיק נקבע, בין היתר, בהתחשב בחובות תום הלב והאמון המוגברות שחלות ביחסי עבודה, כאשר חובת האמון כוללת חובתו של העובד להימנע מכניסה למצב של ניגוד עניינים בין עבודתו הראשית, לבין העבודה הנוספת הפרטית, בה הוא מעוניין לעסוק בתקופת יחסי העבודה. כמו גם חובה למנוע מצב בו, בתקופה העבודה, העובד יקדיש את מירב תשומת ליבו והמסירות לעיסוק האחר.

בית הדין בחן את התנאי האיסור על עבודה נוספת ללא היתר וקבע גם תוכנו של ההסדר מעיד על כך שהוא מאפשר איזון מידתי והוגן בין האינטרסים של העובדים לבין האינטרסים של המעסיק. ההסדר לא קבע איסור מוחלט על עבודה נוספת. ההסדר מטיל, למעשה, חובה על מעסיק לשקול את בקשת העובד להיתר לעבודה נוספת, ובכלל זה לתת משקל ראוי לזכותו של העובד לחופש עיסוק.

לעניין טענת ההתנכלות, בית הדין הארצי קבע כי אין מקום להתערב בקביעת בית הדין האזורי כי דרישת מד"א מהעובד לקבל היתר לעסוק בעבודה נוספת, אינה פרי התנכלות.

ערעורו של העובד נדחה במלואו.

לסיכום, בית הדין מכיר בזכותו של מעסיק להגביל את העובד מלעבוד בעבודה נוספת ואת חובת האמון כוללת של העובד להימנע מכניסה למצב של ניגוד עניינים בין עבודתו הראשית, לבין העבודה הנוספת, בה הוא מעוניין לעסוק בתקופת יחסי העבודה.

נראה, כי במקרה הנדון בפסק דין זה, העובדה שלא היה קיים איסור גורף על עבודה נוספת, כי אם נתנה הזדמנות לעובד שבקשתו תשקל ובכלל זה לתת משקל ראוי לזכותו לחופש עיסוק, הטתה את הכף לזכות המעסיק ולתוצאות פסק הדין, אשר נתן תוקף להגבלת המעסיק של עובד, מלעבוד בעבודה נוספת.


לפסק הדין לחץ כאן 


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

חובות מעסיק למניעת הטרדה מינית- סקירה מקצועית קרא עוד ...
תנאי הזכאות לפיצויי פיטורים בעובד עונתי קרא עוד ...
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, והפרשה לגמל על חשבון או במקום פיצויי הפיטורים קרא עוד ...
זכאות לפיצויים בהתפטרות לרגל מצב בריאות לקוי קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST