נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים 2020

נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים 2020

סעיף 1יא לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, קובע כי ניתן לחייב מעסיק של עובד זר להפקיד עבור העובד הזר, מדי חודש, פיקדון כספי בגין כל חודש בו הועסק העובד הזר על ידו. הסכום שמופקד לפיקדון על ידי מעסיק, יבוא על חשבון תשלומים סוציאליים שעל המעסיק לשלם לקרן פנסיה, לתכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום פיצויי פיטורים, מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה ובשיעורים הקבועים בהסכם או בצו כאמור.

א.2 .סעיף 1יא1 לחוק, שתוקפו החל מיום 1.5.2017 קובע כי מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן (על פי ההגדרה שלהלן), יפקיד עבורו פיקדון עבור כל חודש בו הועסק המסתנן על ידו, בסכום חודשי השווה ל- 36% משכר עבודתו של המסתנן באותו החודש (%20 כחלק העובד, ו- 16% כחלק המעסיק), שכר עבודתו של המסתנן הנו שכר העבודה המובא בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים לפי סעיף 13 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 אולם לאור פסק הדין שניתן ביום 2020.04.23 בבג"צ 17/2293 גרסגהר ואח' נ' הכנסת ואח' (להלן: "פסיקת בג"צ"), בוטל ניכוי חלק העובד והחל ממועד זה הפיקדון מורכב מהפקדות המעסיק בלבד, כמפורט להלן בנוהל זה. על פי סעיף 1יא1(ו) שכר עבודתו של המסתנן, הנו שכר העבודה המובא בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים לפי סעיף 13 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963.

על פי סעיף 1י2 לחוק עובדים זרים, "מסתנן" לעניין נוהל זה הוא מי שמתקיימים לגביו התנאים המצטברים הבאים:

  1. הוא שוהה בישראל;
  2. שהייתו בישראל אינה מכוח אזרחות ישראלית או אשרת עולה או תעודת עולה או רישיון לישיבת קבע;
  3. הוא נכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב – 1952;
  4. הוא בעל רישיון לפי סעיף 2(א()2 )או 2(א()5 )לחוק הכניסה לישראל. (הנחיות לבדיקת רישיונו של המסתנן, לרבות תמונות לדוגמה, מפורסמות באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה). 

חובת הפקדת פיקדון בגין העסקת מסתננים נועדה מצד אחד להבטיח את זכאותו של העובד המסתנן לזכויות פנסיוניות ופיצויי פיטורים, ומצד שני ליצור תמריץ משמעותי ליציאת המסתנן מישראל במועד כאשר הדבר יתאפשר, ולמנוע את השתקעותו בישראל לאחר "תום התקופה לשהייה בישראל", המוגדרת בסעיף 1י2 לחוק כמועד שבו על המסתנן לעזוב את ישראל כפי שנקבע בפסק דין חלוט או בהודעה מאת שר הפנים או מנהל רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים. בהתאם לכך, מפיקדונו של מסתנן שנותר לשהות בישראל לאחר "תום התקופה לשהייה בישראל", רשאית הרשות לנכות סכום יחסי מן הפיקדון בעד כל חודש איחור ביציאה, כמפורט בחוק ובנוהל זה.

את כספי הפיקדון יש להפקיד באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של הרשות, בחשבון בנק נפרד המיועד אך ורק לכספי הפיקדון, אשר נפתח ומתנהל בבנק אשר נבחר במכרז (להלן: "חשבון הבנק"). חשבון הבנק מנוהל באמצעות יחידת הפיקדונות במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה. נכון למועד פרסום נוהל זה, הבנק בו מתנהלים חשבונות הפיקדון הוא בנק מזרחי טפחות (בנק 20 סניף 618).

עובד זר שהוא מסתנן אשר נפטר במהלך תקופת שהייתו בישראל, והיה זכאי לכספי הפיקדון אילו היה יוצא מישראל במועד פטירתו, פטירתו אינה מבטלת את הזכאות לכספי הפיקדון, ולפיכך לאחר פטירתו יועברו הכספים בהתאם לקבוע בחוק וכמפורט בהוראות נוהל זה.

יודגש כי מעסיק שלא יפקיד כספי פיקדון לעובד מסתנן יהא צפוי להליכי אכיפה מנהלית ופלילית.

עוד יודגש כי אין בהפקדת כספי פיקדון לעובד מסתנן או בדיווח על תשלום הפיקדון כמפורט בנוהל זה, משום אישור לחוקיות העסקתו של המסתנן בידי המעסיק או לחוקיות שהייתו או עבודתו של המסתנן בישראל. מידע נרחב בנושא העסקת מסתננים, מפורסם באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה בכתובת: העסקת מסתננים.

מטרת הנוהל לפרט את אופן הפקדת כספי הפיקדון לחשבון הבנק על ידי המעסיקים עבור כל עובד מסתנן המועסק על ידו, וכן את אופן תשלום הפיקדון לעובד המסתנן עם יציאתו מישראל יציאה של קבע או לאחריה, או במקרה של פטירת העובד המסתנן, בהתאם להוראות חוק עובדים זרים.

נוהל זה נקבע על ידי ראש רשות האוכלוסין וההגירה שהנו "הממונה" לפי חוק עובדים זרים ותקנותיו, ובין השאר אמון על יישום הוראות פרק ד' לחוק עובדים זרים. נוהל זה עשוי להתעדכן בעתיד בהתאם לשינויים שעשויים לחול במדיניות הממשלה, לפרסום צו בדבר שיעורי הפקדה מופחתים ועוד.

לנוהל המלא לחץ כאן


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

התפטרות בדין פיטורים קרא עוד ...
מגפת הקורונה - שאלות ותשובות למעסיק קרא עוד ...
חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהופרשו לזכותו הפרשות פנסיוניות בהתאם לצו ההרחבה קרא עוד ...
ימי בחירה קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST