שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה

שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה

בשוק העבודה בן זמננו, בו מבלים העובדים במקום העבודה חלק ניכר משעות היום, מתעצמת פי כמה מונים ההשלכה של הפעלת מעקב קבוע בידי המעביד . מצלמת וידאו המותקנת במקום העבודה מסוגלת לתעד באופן מקיף ומתמשך את כלל התנהלותו של העובד במהלך יום העבודה, ולא רק את פעילותו המקצועית. הצילומים הנאספים עלולים אפוא לכלול מידע רגיש ומקיף במיוחד, ולפגוע באורח חמור במרחב הפרטי המלווה את העובדים גם במקום העבודה, וזאת מבלי שיש בידיהם יכולת להשפיע באופן משמעותי על מיקום המצלמות או על מתכונת הפעלתן.

טרם ניתן פסק דין מקיף וממצה המסדיר את כל ההיבטים של שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה, אם כי במהלך השנים לצד הפסיקה הענפה על הזכות לפרטיות ביחסי עבודה באופן כללי, דנו בתי הדין האזוריים לעבודה גם בהיבטים שונים של השימוש במצלמות מעקב, בעיקר בהקשרים הרלבנטיים ליחסי עבודה כגון זכותו של עובד להתפטר "בדין מפוטר" לאחר שהמעסיק התקין אמצעי מעקב.

משמעותי במיוחד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בפרשה ע"ע 90/08 טלי איסקוב ענבר נ' מדינת ישראל הממונה על עבודת נשים, הכולל קביעות עקרוניות וחשובות בסוגיית הגנה על הפרטיות ביחסי עבודה ככלל ומסיר כל ספק כי לעובד יש מרחב של פרטיות המלווה אותו גם במקום העבודה, בלא קשר לזכות הקניין של המעסיק במקום העבודה ובציוד בו העובד עושה שימוש.

קביעה עקרונית נוספת של בית הדין בפרשת איסקוב היא שעל המעסיק לקבוע מדיניות מפורשת ומפורטת בנוגע לשימוש העובדים בטכנולוגיות מידע ולהודיע על כך לעובדים. המעסיק חייב להביא לידיעת העובדים בפירוט את כללי המדיניות הנוהגת ביחס לשימוש בטכנולוגיות מידע ואת הנסיבות המצדיקות לדידו ניטור כללי או ספציפי של מידע.

קביעותיה העקרוניות של הלכת איסקוב בשאלת הזכות לפרטיות ביחסי עבודה באופן כללי, תקפות כמובן גם לעניין השימוש במצלמות מעקב.

לאור האמור לעיל, עמדת רשם מאגרי המידע לעניין השימוש הראוי במצלמות אבטחה ומעקב במקום העבודה, בהתאם להוראות הדין, הינה כמפורט להלן.

 1. למעסיק נתונה הפררוגטיבה הניהולית החליט על שימוש בטכנולוגיות מעקב במקום העבודה 9 כפופה לדרישות הסבירות, המידתיות, תום הלב וההגינות.

 2. גם כאשר התקנת מצלמות מחויבת מכוח הוראת חיקוק או דרישת רשות מוסמכת, על המעביד להשתמש בהן באופן מידתי המכבד את זכות העובד לפרטיות, כל עוד אין בכך סתירה מפורשת לחובה החוקית.

המטרות הלגיטימיות לשימוש במצלמות מעקב במקום העבודה

"עקרון הלגיטימיות" מגביל את המעביד לאסוף מידע אישי על עובדיו ולהשתמש בו רק למטרות הספציפיות החיוניות למקום העבודה והעולות בקנה אחד עם התכלית העסקית של המעביד או נובעות מהוראת חיקוק או דרישת רשות מוסמכת כגון דרישת גורמי פיקוחמסוגים שונים לאסוף את המידע. שימוש מוגזם בטכנולוגיות מעקב, הפוגע באופן לא מידתי בזכות העובדים לפרטיות מעמיד את המעביד בסיכון לסנקציות מנהליות ופליליותובחשיפה לתביעות אזרחיות (לפיצוי ללא הוכחת נזק), בשל הפרת חוק הגנת הפרטיות, ואף עלול להוות "נסיבה שביחסי 13 עבודה שבה אין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו", בהתאם לסעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג – 1963, אשר מקנה לעובד את הזכות לקבל פיצויים גם עקב התפטרות ביוזמתו.

הסכמה של עובד למעקב הפוגע בפרטיותו ראוי שתינתן במפורש ולא מכללא. הסכמה של עובד איננה תנאי מספיק להכשיר פגיעה בפרטיותו, אולם פערי הכוחות ודרישת ההגינות המוגברת המוטלת על המעביד, הופכים את השקיפות כלפי העובדים לתנאי הכרחי ומהותי בטרם השימוש באמצעי מעקב. לפיכך לשם יצירת התשתית לגיבוש הסכמה מדעת של ולצורך קיום הוראת סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, נדרש המעביד לגבש מדיניות ברורה ומפורטת, בדבר אופן והיקף השימוש במצלמות מעקב ומטרותיהן, שתיקבע לאחר היוועצות בעובדים או בנציגיהם ותוצג באופן קבוע לידיעתם.

איסור שימוש בצילומים למטרות זרות

אסור להשתמש בהקלטות של צילומי מערכת המעקב 25 46 .כמפורש בגוף ההנחיה הכללית, למטרות החורגות מן התכלית שנקבעה מראש להתקנת המצלמה. צמידות המטרה והשימוש, שהיא עקרון יסוד בדיני הפרטיות באופן כללי, מקבלת משנה תוקף בהקשר של יחסי העבודה.

גם משרדו של העובד, או כל מתחם או עמדת עבודה בהם הוא שוהה לשם ביצוע מהווה "רשות היחיד" 26 עבודתו, ואשר איננו פתוח לכניסה חופשית של הציבור . הפעלת מצלמות 27 בה רשאי העובד לצפות למרחב פרטי שיהיה חופשי ממעקב קבוע . גם משרד 28 בחדרי העובדים מהווה פגיעה לא מידתית ולא סבירה בפרטיותם

קווים מנחים לשימוש במצלמות במקום העבודה

כללי

 1. גם כאשר התקנת מצלמות מחויבת מכוח הוראות חיקוק או דרישת רשות מוסמכת, מעביד מחויב לסבירות, מידתיות, תום לב והגינות.

 1. התקנת מצלמות תהיה רק למטרות לגיטימית, אשר חיונית למימוש האינטרס של המעביד ומתיישבת עם התכלית העסקית שלו או נדרשת למילוי חובה חוקית.

 1. שימוש בצילומים למטרה אחרת מזו שהוגדרה מלכתחילה, אינו תקין, אף כאשר המטרה האחרת לגיטימית; לכן, הקלטות ממצלמה שהותקנה למשל לבקרת כניסה, אינן יכולות לשמש את המעסיק לצרכי משמעת, כגון תיעוד משך ההפסקות של העובד.

טרם התקנת מצלמה

 1. על המעסיק לגבש מדיניות ברורה ומפורטת בדבר אופן והיקף השימוש במצלמות ומטרותיהן.

 2. יש להציג בפני העובדים את המדיניות ולרענן מעת לעת.

 3. אין להתקין מצלמות סתר או לצלם עובד ללא ידיעתו, ולא ניתן לקבל מהעובדים "הסכמה עקרונית" לביצוע צילומי סתר במקום העבודה.

מיקום המצלמה

 1. למיקום המצלמה יש חשיבות מכרעת, בין היתר, השטח אותו היא מכסה, מספר המצלמות, זמני הצילום, הרזולוציה של התמונה ומשך הזמן שבו נשמרים המסמכים.

דוגמאות למידת הציפיה לפרטיות במתחמים שונים במקום העבודה

 1. חדרי שירותים ומלתחות – צילום במתחמים אלו מהווה פגיעה חמורה.

 2. משרד / עמדת עבודה אישית – צילום במתחמים אלו יהיה מוצדק רק לשם השגת תכלית בעלת חשיבות ציבורית עליונה ממשית ובכל מקרה בידיעתו ובהסכמתו של העובד.

 3. משרדים משותפים / עמדות עבודה מתחלפות – גם במתחמים אלו מקנה לעובד זכות לצפייה לפרטיות מוגברת.

 4. אזורי מנוחה / מטבחון / חדר אוכל – גם במתחמים אלו, שאינם זירת ביצוע העבודה ואינו פתוח לקהל לקוחות, גם שם הצפייה של העובד לפרטיות גבוהה. צילום מוצדק יהיה רק למטרה חיונית ביותר ובמתכונת מצומצמת.

 5. מסדרות / מבואת כניסה ואזורים ציבוריים – השימוש במצלמות למטרות לגיטימיות הוא סביר ביותר, ובתנאי שיבוצע במידתיות ובידיעת העובדים.

 


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

מגפת הקורונה - שאלות ותשובות למעסיק קרא עוד ...
שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה קרא עוד ...
חוזה לתקופה קצובה – סקירה קרא עוד ...
הטרדה מינית - סקירה קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST