ניכויים מותרים משכרו של עובד בהתאם לסעיף 25 לחוק הגנת השכר

ניכויים מותרים משכרו של עובד בהתאם לסעיף 25 לחוק הגנת השכר

ניכויים מותרים משכרו של עובד בהתאם לסעיף 25 לחוק הגנת השכר

 בהתאם לסעיף 25 (א) לחוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958 להלן הניכויים המותרים משכרו של עובד:

(1)   סכום שחובה לנכותו, או שמותר לנכותו על פי חיקוק.

(2)   תרומות שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו.

(3)   דמי חבר בארגון עובדים שהעובד חבר בו, שיש לנכותם מן השכר על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה או שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו, והתשלומים הרגילים לועד העובדים במפעל.

(3א) תוספת לדמי החבר שמותר לנכותם על-פי פסקה (3), המיועדת למימון פעילות מפלגתית, זולת אם הודיע העובד למעסיקו בכתב על התנגדותו לתשלום התוספת;

(3ב) דמי טיפול מקצועי-ארגוני לטובת הארגון היציג כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, שיש לנכותם על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה משכרו של עובד שאיננו חבר בשום ארגון עובדים, או שהעובד הסכים בכתב לניכוי כאמור; שר העבודה, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, יקבע בתקנות את מקסימום דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם לפי פסקה זו.

(4)   סכום שהוטל כקנס משמעת בהתאם להסכם קיבוצי או על פי חיקוק.

הפסיקה קבעה, כי אין לנכות משכרו של עובד סכומים בגין קנס משמעת, אלא בהתאם להסכם קיבוצי או חיקוק.

(5)   תשלומים שוטפים לקופות גמל ובלבד שתשלומים כאמור לקופת גמל שהעובד בלבד חייב לשלם לה לא ינוכו משכרו של העובד אם הוא הודיע למעסיקו בכתב על התנגדותו לתשלומם.

(6)   חוב על פי התחייבות בכתב מהעובד למעסיק, בתנאי שלא ינוכה על חשבון חוב כאמור יותר מרבע שכר העבודה.

(7)   מקדמות על חשבון שכר עבודה, אם אין המקדמות עולות על שכר עבודה בעד שלושה חדשים; עולות המקדמות על שכר עבודה לשלושה חדשים – חלות על היתרה הוראות פסקה 6 לעיל.

 

סעיף 25 (ב) קובע,  כי על אף האמור לעיל, בהתאם לחוק, חדל עובד לעבוד אצל המעסיק, רשאי המעסיק לנכות משכרו האחרון של עובד כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו, לרבות מקדמות.

 

כלומר, הסכום המותר לניכוי במקרה בו מדובר בניכוי מהשכר השוטף ולא מהמשכורת האחרונה הוא סכום מוגבל, לא יותר מרבע שכר העבודה בכל משכורת. לעומת זאת, כשמדובר בשכר אחרון של עובד, הסכום אינו מוגבל.

עוד נציין, כי בהתאם לפסיקה ניכוי חוב משכר העובד מותר לפי סעיף 25 רק כאשר מדובר בסכום קצוב ומוכח, שאינו שנוי במחלוקת (דב"ע נד 101-3 יעקב עמנואל נ' שופר שופר-סל בע"מ, פד"ע כח 241(.

הפסיקה קבעה זאת גם לגבי סעיף  25(א)(6) וגם לגבי סעיף 25(ב) לחוק הגנת השכר, כלומר גם בעניין חוב במהלך המשכורת השוטפת וגם חוב ממשכורתו האחרונה של העובד (ראו למשל ע"ב 1672/01 ראדא תעשיות אלקטרוניות בעמ נ' מרדכי פררה, ניתן ביום 21.12.2006, בבית הדין האזורי לעבודה בת"א, ופסיקות רבות נוספות).

כלומר, על מנת שמותר יהיה לקזז משכר העובד סכומים בשל חוב העובד, צריכה להיות הסכמה של העובד לכך שמדובר בחוב שלו כלפי המעסיק אשר מותר לקזזו, וכן  הסכום צריך להיות קצוב, מוכח, ובלתי שנוי במחלוקת, ולא חוב בלתי קצוב אשר המעביד תובעו והעובד מכחישו. כאשר מדובר בניכוי במהלך יחסי העבודה ולא ממשכורת אחרונה, נדרש שההתחייבות של העובד למעסיק גם תהיה בכתב.

בפסיקה נקבע, כי אין די בהסכמה כללית של העובד בהסכם העבודה לניכויים משכרו, אלא יש צורך בידיעה והסכמה ספציפית של העובד על פרטי כל ניכויהדרישה היא, כי העובד יהא מודע מידי חודש בחודשו לסכומים אותם מבקש המעביד לקזז משכרו. טענה כללית של הסכמה לניכויים (כגון ניכוי כל החוסרים שבקופת המעסיק משכר העובדים) אינה יכולה לעמוד ועל המעסיק להציג מידי חודש בפני העובד את פירוט הסכומים אותם הוא מבקש לקזז ולקבל את הסכמתו בכתב לקיזוז הספציפי, שאם לא כן, אין המעסיק ממלא אחר התנאי של הצגת סכום מוכח וקצוב שאין לגביו מחלוקת (עב  1652/08 סעדון שני ואח' נ' תחנת דלק מבשרת בע"מ, ניתן ביום 07/08/2008, בית הדין האזורי לעבודה בירושלים).

 


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

ניכויים מותרים משכרו של עובד בהתאם לסעיף 25 לחוק הגנת השכר קרא עוד ...
טבלת שיעורי הפרשות החובה לפי צו ההרחבה לפנסיה חובה קרא עוד ...
שימוש פרטי במחשב בזמן העבודה- סקירה משפטית קרא עוד ...
תקרת סכומי השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST